กรอกใบสมัครออนไลน์
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

  ข้อมูลการสมัครงาน
  **กรุณาระบุ ตำแหน่งงานที่สมัคร
  **กรุณาระบุ ตำแหน่งงานที่สมัคร
  **กรุณาระบุเงินเดือนที่ท่านต้องการ
  **กรุณาระบุสถานภาพการทำงานปัจจุบัน
  รูปภาพ
  อัฟโหลด
  **ขนาดรูปภาพ 130x110 ไม่เกิน 1MB และมีนามสกุล .jpg, .jpeg, .png เท่านั้น
  **กรุณา อัฟโหลดรูปภาพ
  ข้อมูลประวัติส่วนตัว
  **กรุณาระบุคำนำหน้า
  **กรุณาระบุ ชื่อ - สกุล
  **กรุณาระบุ ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
  **กรุณาระบุ ชื่อเล่น
  **กรุณาระบุ สัญชาติ
  **กรุณาระบุ เชื้อชาติ
  **กรุณาระบุ ศาสนา
  **กรุณาระบุ วัน เดือน ปีเกิด
  **กรุณาระบุ อายุ
  **กรุณาระบุ ส่วนสูง
  **กรุณาระบุ น้ำหนัก
  **กรุณาระบุ บัตรประจำตัวประชาชน
  **กรุณาระบุ วันที่ออก
  **กรุณาระบุ วันหมดอายุ
  **กรุณาระบุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  **_Social_Securlty_No_CH
  **กรุณาระบุ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
  **กรุณาระบุ ที่อยุ่
  **กรุณาระบุ โทรศัพท์
  **กรุณาระบุ ไอดีไลน์
  **กรุณาระบุ อีเมล์
  **กรุณาระบุ กรณีฉุกเฉินติดต่อที่คุณ
  **กรุณาระบุ ที่อยุ่
  **กรุณาระบุ โทรศัพท์
  **กรุณาระบุ สถานภาพการสมรส
  **กรุณาระบุ ชื่อ - สกุลคู่สมรส
  **กรุณาระบุ อาชีพ
  **กรุณาระบุ สถานที่ทำงาน
  **กรุณาระบุ จำนวนบุตร
  **กรุณาระบุ ชาย
  **กรุณาระบุ หญิง
  ข้อมูลประวัติครอบครัว
  ข้อมูลบิดา
  **กรุณาระบุ ชื่อ - สกุล
  **อายุ
  **กรุณาระบุ อาชีพ
  **กรุณาระบุ ที่อยู่
  **กรุณาระบุ โทรศัพท์
  ข้อมูลมารดา
  **กรุณาระบุ ชื่อ - สกุล
  **อายุ
  **กรุณาระบุ อาชีพ
  **กรุณาระบุ ที่อยู่
  **กรุณาระบุ โทรศัพท์
  ข้อมูลการศึกษา

  ประวัติการทำงาน
  ทักษะและภาษา
  ทักษะพิเศษ

  สถาณภาพทางการทหาร
  สังกัด
  ยานพาหนะ
  รถยนต์
  รถจักรยานยนต์
  สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
       อื่นๆ ระบุ
  กีฬา
  ความสามารถพิเศษ
  ไฟล์แนบ
  เลือกไฟล์
  เลือกไฟล์
  เลือกไฟล์
  เลือกไฟล์
  เลือกไฟล์
  เลือกไฟล์
  ท่านมีญาติพี่น้องทำงานในบริษัทนี้หรือไม่ ถ้ามีใคร ?
  ท่านทราบข่าวการรับสมัครจาก
  กรุณาแนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น
  ท่านเคยสมัครงานกับบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด มาก่อนหรือไม่

  บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของท่านและบริษัท สามารถสอบถามได้